Slovník

Account manager - manažer pro styk s významnými klienty 
na této pozici je osoba v rámci své práce odpovědná za komunikaci s významnými klienty, nese plnou odpovědnost za posytnutý servis na vysoké úroveňi, odpovídající velikosti klienta. Taktéž reprezentuje společnosti při jednání s potenciálními klienty.

Accountant - samostatný účetní
veškeré účetní práce, účtování dle mezinárodních nebo lokálních účetních standardů, kompletní zpracování účetní agendy, vedenípokladny, příprava hlášení o DPH, příprava platebních příkazů pro banku, kontrola toku peněz, nákladové účetnictví, inventury a odpisy

Administrative clerk - referent administrace
Osoba řešící rutinní otázky administrativního charakteru, podpora chodu specifického oddělení, administrativní úkony

Advertising manager
neboli manažer pro reklamu především v rámci práce zodpovídá za reklamní aktivity firmy, dále komunikuje s reklamní agenturou na přípravě a řízení připravovaných projektů, monitoruje a výbírá vhodná reklamní média.

Application consultant 
technicky zaměřený konzultant pro IT aplikace, správa aplikací, konzultace v rámci firmy a vůči externím klientům. V rámci práce začleňuje a implementuje technické inovace a integrace aplikací

Area manager
manažer pro vybrané územní oblasti, zde řidí pracovní aktivity firmy, v rámci práce má na starost má vedení poboček, podílí se na tvorbě obchodní strategie s přímou vazbou na klíčové zákazníky

Art director 
výtvarný (umělecký) ředitel, pozice obsazovaná především v reklamních agenturách, pracovník odpovědný za umělecký výsledek projektu. Spolurozhoduje o výběru autorů, celkové koncepci práce nebo díla

Article manager(manažer pro artikl - druhy zboží) 
Opovědnost za vytvoření ceníku zboží a jeho správu, pružnou reakci na změnu trhu, nabídky a poptávky
Asistent to manager(asistent manažera)
Podpora práce manažera, zastupování manažera, řešení dílčích projektů a přejímání odpovědnosti za ně, náplň práce je závislá na zaměření manažera
Attorney (právní zástupce - zmocněnec) 
Konzultuje a dohlíží na veškeré právní a legislativní procesy ve společnosti, ochraňuje práva společnosti, ručí za legislativní správnost kroků společnosti
Auditor (auditor)
Osoba odpovědná za přípravu podkladů pro externí audit nebo v případě interního auditu (kontrola použitých postupů a kroků) za jeho provedení a reportování výsledků finančnímu řediteli, (kromě finančního auditu je také personální audit, manažerský audit atd.)
Back office administrator(administrativní podpora)
Odpovědnost za administrativu určitého oddělení, veškerá papírová práce, informační podpora oddělení, zpracovávání dat, vstupů a výstupů 
Billing and credit control manager (manažer profakturacia kontrolu zustatku)
Odpovědnost za přípravu a provádění systému zúčtování zákaznických služeb a bezproblémový průběh s ohledem na potřeby zákazníka, zavedení systému kontroly platební schopnosti zákazníků
Brand sales manager (obchodní manažer pro určitý druh výrobku)
Odpovědnost za plánování a provádění obchodní strategie a odpovědnost obchodní výsledky týkající se jednoho výrobku nebo skupiny výrobků (zboží)
Branch manager(manažer pobočky)
Odpovědnost za chod pobočky, implementace firemních cílů, odpovědnost za finanční , personální a marketingovou stránku chodu pobočky, rozhodovací pravomoce v rámci pobočky a příslušného regionu
Business planer (obchodní plánování)
Osoba odpovědná za analytickou podporu finančnímu oddělení, příprava finančních plánů a finančních předpovědí, finanční otázky plánovaných obchodních aktivit a projektů
Buyer(nákupčí)
Zajišťování sítě vhodných dodavatelů, řízení vztahů s dodavateli, cenová politika, řešení smluvních podmínek, řešení aktuální poptávky
Car fleet specialist(administrátor vozového parku)
Odpovědnost za veškerý provoz vozového parku, výdejvozidel, opravy, administrativa, nákupy nových vozidel, výkaznictví
Cashier (pokladní)
Odpovědnost za příjem a výdej hotovosti, správa pokladny, odvody finančních prostředků
Cleaner (uklízeč)
Osoba odpovědná za úklid, nákup čistících prostředků
Computeroperator(operátor počítače)
Zajišťování vstupu dat do počítače, práce s různými systémy, zpracování dat, zajištění odpovídajícího výstupu
Contracting manager (manažer pro řízení smluvních vztahů)
Odpovědnost za uzavírání smluvních vztahů, jednání se zákazníky o smluvních podmínkách, spolupráce na přípravě smluv
Controlling manager (manažer firemního controllingu)
Vybudování a rozvíjení firemního controllingu, zavedení potřebných ekonomických instrumentů pro optimalizaci nákladů a výkonů, sestavování firemního reportingu, měsíční a roční uzávěrky, statistické sestavy a analýzy
Costing analyst (analytik rozpočtu) 
Odpovědnost za analýzu cen na trhu, sledování nákladů a jejich analýza, spolupráce na zpracování rozpočtu společnosti
Country manager(manažer pro danou zemi)
Odpovědnost za fungování společnosti v dané zemi (finance, marketing, personál, výroba, informační technologie atd.), za rozvoj obchodních a všech jiných aktivit a činností společnosti,
Credit risk analyst (úvěrový analytik)
Odpovědnost za vývoj a strategii posuzování úvěrového rizika, risk management, zavádění rozhodovacích systémů, hledání a zavádění nových metod řízení rizika, řízení a nalézání optimálních způsobů vymáhání pohledávek
Customer care manager (manažer péče o zákazníky)
Řízení týmu prodejců, školení v péči o zákazníky, pozice vyskytující se v supermarketech, zajišťování chodu reklamačního oddělení, informační systémy pro zákazníky
Customer service technician (technická podpora pro zákazníky)
Osoba odpovědná za poskytování technické podpory a služeb zákazníkům, řeší technické problémy a požadavky zákazníků, poskytuje technické školení,instalaciu klienta a konzultace související s technickou stránkou zboží (výrobku)
Data communications manager (manažer datové komunikace)
Odpovědnost za návrhy a provádění komplexních technických řešení a koordinace projektů, řízení rozpočtu, operativní a strategické plánování, prezentace produktů a návrhů řešení
Database administrator (správce databáze)
Správa databáze, podpora uživatelům, řešení havárií a změn dle požadavků společnosti, zajištění bezpečnosti firemních dat
Deputy financial officer (zástupce finančního manažera)
Osoba zastupující finančního manažera na dílčích jednáních, odpovědnost za dílčí oblasti financí, odpovědnost za rozvoj nových metod finančního řízení a jejich aplikaci v praxi
Development manager (manažer pro rozvoj)
Odpovědnost za plánování rozvoje společnosti, expanzi v rámci země nebo regionu, projekty spojené s výběrem lokality, výstavbou areálu, zabezpečením po stránce pracovních sil, spolupráce s vedením firmy atd.
Director(ředitel)
Odpovědnost za řízení společnosti a koncepci jejího rozvoje, vyhodnocování trhu, tvorba marketingových strategií, vytváření a plnění hospodářských plánů a finanční řízení společnosti
Discrict manager (manažer pro danou oblast)
Odpovědnost za vybudování, udržování a rozvoj distribuční sítě v dané oblasti, přizpůsobování se aktuální poptávce
Driver (řidič, kurýr)
Doprava osob, zboží, dokumentů, pošty, odpovědnost za včasné doručení zásilky příjemci
Expansion manager (manažer pro rozvoj)
Osoba odpovědná za rozvoj společnosti v rámci země nebo několika států, příprava projektů, analýzy prostředí, bezpečnostiinvesticatd.
Export manager (manažer exportu)
Osoba odpovědná za obchodní činnost firmy ve styku se zahraničím, řízení exportní politiky podniku, cenové politiky, vyhledávání nových odbytových trhů a péče o stávající
External communications manager (manažer pro externí komunikaci)
Odpovědnost za komunikaci firmy vůči externím subjektům, spolupráce s obchodním a marketingovým oddělením, reklamními a PR agenturami, spolupráce na formulaci firemní politiky a vize firmy
Facility manager (manažer pro zařízení)
Osoba odpovědná za všechny operativní kroky související s provozem nemovitosti, vybavením apod.
Fiduciary officer
Odpovědnost za kontrolu práce určitého oddělení nebo útvaru, nutnost neustále zlepšovat činnosti, nacházet nedostatky a navrhovat řešení na jejich odstranění.
Financial accountant (finanční účetní)
Osoba odpovědná za samostatné vedení podvojného (jednoduchého) účetnictví, zpracování prvotních účetních dokladů, jejich kontrolu, zpracovávání pravidelných výkazů a hlášení, zajišťování odvodů daní atd.
Financial analyst (finanční analytik)
Osoba odpovědná za přípravu, provedení a interpretaci finančních analýz podniku, příprava variant dalšího postupu a řešení stávající situace
Financial manager (finanční manažer)
Odpovědnost za správné vedení týmu účetních, kontrola rozpočtu, tok peněz, finanční prognózy, finanční kalkulace
Fixed income analyst (analytik trhu s dluhopisy)
Sledování trhu s dluhopisy, analýzy trhu, reporting, prognózování, u poradenských a finančních firem podpora a prezentace výstupů klientům
General manager (generální manažer)
Odpovědnost za řízení společnosti a koncepci jejího rozvoje, vyhodnocování trhu, tvorba marketingových strategií, vytváření a plnění hospodářských plánů a finanční řízení společnosti
General service manager (manažer provozu)
Odpovědnost za provoz všech sekcí super (hyper) marketu, řízení sekčních manažerů, řešení klíčových otázek souvisejících s provozem
Handler (manipulant)
Odpovědnost za manipulaci se zbožím v obchodním domě dle požadavků úsekových manažerů
Help desk manager (manažer pro uživatelskou podporu)
Odpovědnost za vybudování a rozvoj systému uživatelské podpory, analýza uživatelských potřeb a následné změny v možnostech informačního systému
Hot line operator (orerátor horké linky)
Osoba odpovědná za poskytování informací, technické a jiné podpory po telefonu
Human resources manager (manažer pro lidské zdroje, personální manažer)
Tvorba pravidel pro výběr a přijímání pracovníků, realizace a účast na kolektivním vyjednávání, vypracování globální personální strategie, coaching a poradenství řídícím pracovníkům, kooperace s personálně poradenskými firmami, tvorba a realizace plánu personálního rozvoje pracovníků
Import manager (manažer importu)
Osoba odpovědná za obchodní činnost firmy ve styku se zahraničím, řízení politiky nákupu ze zahraničí, vyhledávání nových dodavatelů, rozšiřování obchodních kontaktů se stávajícími, nutnost pružně reagovat na aktuální poptávku
Internal auditor (interní auditor)
Dohled nad prováděním účetních prací ve společnosti, dodržování účetní metodiky, správných pracovních postupů, zákona o účetnictví a všech souvisejících daňový a účetních zákonů (vyhlášek)
Internal affair supervisor (supervisor pro vnitřní záležitosti)
Odpovědnost za kontrolu firemních procesů ve svěřené oblasti činností firmy, spolupráce s vedením týmu, návrh efektivních postupů práce a řízení
Internal communications manager (manažer pro interní komunikaci)
Odpovědnost za management interní komunikace, koordinace informačních toků mezi jednotlivými články firmy, podpora a prosazování firemní vize
Internet specialist (internetový specialista)
Zavádění služeb sítě ve společnosti, podpora uživatelům, zavádění systému v rámci podniku, komunikace s poskytovatelem služeb sítě, ochrana dat
It/edp manager(manažer informačních technologií)
Odpovědnost za informační systémy v podniku, HW, SW, plán, rozvoj a následná implementace informačních technologií
It/edp system administrator (správce informačního systému)
Řeší a je odpovědný za operativní otázky a problémy týkající se výpočetní techniky (HW + SW), sítě a periférií, instalace nového SW + HW
Key account manager (manager pro klíčové zákazníky)
Odpovědnost za prodejní činnosti související se stávajícími a potencionálními klíčovými zákazníky
Lawyer (právník)
Řešení právních otázek společnosti, příprava smluv a právní podpora při přípravě a řešení smluvních vztahů společnosti
Legal secretary (sekretářka v právní kanceláři)
Odpovědnost za běžnou asistentskou práci, přípravu dokumentů, time management, kontakt s klienty
Logistics manager (manažer logistiky)
Tvorba logistické koncepce firmy, marketingové hledisko logistiky, nákupní, výrobní a distribuční strategie, logistický informační systém, řízení zásob
Maintenance manager (manažer údržby)
Odpovědnost za technický stav svěřeného zařízení, kontakt s dodavateli zařízení, zajištění plynulého chodu
Managing director (výkonný ředitel)
Odpovědnost za společnost, řízení společnosti, strategické plánování
Management consultant (poradce)
Externí pomoc při řešení specifických požadavků managementu, jako např. řízení změny, zvyšování produktivity…. Odpovědnost za projekt řešení, pomoc při implementaci a získávání zpětné vazby
Marketing manager (manažer marketingu)
Odpovědnost za marketingové aktivity, reklama, mapování trhu, PR
Materials manager (manažer pro materiál)
Odpovědnost za spolupráci při plánování výroby, řízení nákupu, řízení a kontrolu skladu, řízení a organizaci logistiky související se skladovým hospodářstvím
Media relationship manager (manažer pro styk s médii)
Odpovědnost za prezentaci firmy a jejích aktivit ve vztahu k médiím, prezentace firemní kultury, vytváření dobrého jména firmy, kontakt s PR agenturami
Medical representative (obchodní zástupce pro medicínské zboží)
Péče o stávající a aktivní vyhledávání nových zákazníků, u některých společností i přímý prodej a vytváření prodejní sítě
Metodik účetnictví 
Osoba odpovědná za vypracování metodiky účetnictví, správnosti účetních kroků a postupů, jejich vzájemnou provázanost, daňovou návaznost, aplikaci souvisejících zákonů a vyhlášek
Network administrator(admiministrator unix, win. nt 4, linux, novell, solaris, os 400 atd.) 
Správce sítě, správa sítě (LAN/WAN), podpora uživatelů, zajišťování rozvoje informační techniky
Non-food floor manager (mažer sekce spotřebního zboží)
Odpovědnost za vedení sekce spotřebního zboží v super (hyper) marketu, rozhodování o nákupu zboží, doplnění zboží, odpovědnost za provozní personál
Office manager (manažer kanceláře)
Řízení provozu kanceláře, odpovědnost za každodenní provoz, řízení sekretářek a recepčních, poskytování podpory vedení
Operational manager 
Spoluodpovědnost za vypracování a uskutečňování celkové firemní strategie, stanovení cílů jednotlivých obchodních divizí a jejich spolupráci, řízení obchodních zástupců
Operation shift manager (manažer směny)
Odpovědnost za všechny činnosti směny dle typu společnosti, operativní řešení problémů, organizace práce, řízení směny
Order handler (vyřizování zakázek, objednávek)
Odpovědnost za zajištění kompletní podpory prodeje, vyřizování zakázek příslušného oddělení k maximální spokojenosti zákazníků
Personnel officer (personální referent)
Řeší dílčí personální otázky (například odměňování, vzdělávání …), projekty, odpovídá personálnímu řediteli, u některých společností pozice totožná s asistentem personálního ředitele
Personnel administrator (personální administrátor)
Odpovědnost za shromažďování osobních dat, jejich správu, poskytuje podporu a informace personálnímu řediteli
Planning manager (manažer pro plánování)
Odpovědnost za zajištění technicko-ekonomické analýzy, investičních návrhů, příprava investičního rozpočtu
Portfolio manager (manažer správy finančních prostředků)
Osoba odpovědná ve finančním světě za správu finančního portfolia, analýza dostupných informací a snaha o co největší zhodnocení svěřených prostředků
Procurement (zajišťovatel nákupu)
Osoba odpovědná za nákupní aktivity společnosti, tvorba plánu dodávek a nákupu, technická specifikace nakupovaného zboží, vyjednávání nákupních podmínek
Product manager (manažer pro výrobek)
Monitorování vývoje trhu a konkurence ve vztahu k určitému výrobku nebo skupině výrobků, identifikace požadavků trhu a zákazníků, plánování a rozpočtování, implementace reklamních strategií
Production manager (výrobní manažer)
Odpovědnost za přípravu a provedení všech stránek výrobního procesu, zorganizování vstupů a výstupů, komunikace s ostatními složkami společnosti
Programmer C/C++ (programátor C/C++)
Programování v C nebo C++, jednoho nejrozšířenějších programovacích jazyků vyšší úrovně
Project coordinator (koordinátor projektu)
Odpovědnost za realizační stránku projektu, vedení týmu, časový plán, reporting
Project manager (projektový manažer)
Odpovědnost za přípravu a samostatné vedení projektu s dosažením stanoveného cíle, volba prostředků a jejich efektivní využití
Promoter / merchandiser 
Péče o významné zákazníky, plánování a organizace - uskutečňování předváděcích akcí, kontrola účinného rozmístění produktů a jejich představení, podpora prodeje zboží
Property finance credit manager (úvěrový manažer finančního majetku)
Bankovní pozice, osoba odpovědná za samostatnou přípravu úvěrových případů, jejich organizaci a supervizi, konzultace s klienty, spolupráce na celkových projektech banky
Public relations manager (manažer pro práci s veřejností)
Odpovědnost za prezentaci společnosti v PR akcích, příprava PR akcí, výběr a spolupráce se specializovanými společnostmi, úzká spolupráce s marketingovým oddělením
Purchase ledger accountant (účetní dodavatelu)
Osoba odpovědná za vedení knih dodavatelů, směnné kurzy, domácí a zahraniční platby, jednání s treasury oddělení bank, interní vyrovnávání, analytickou a statistickou práci
Purchasing manager(manažer nákupu)
Odpovědnost za řízení dodavatelských vztahů, řízení cenové politiky a výběru dodavatelů
Purchasing specialist (specialista nákupu)
Osoba odpovědná za koordinaci aktivit souvisejících s získáváním zboží a materiálu, kancelářského vybavení, shromažďování požadavků jednotlivých oddělení, řešení reklamací a problémů s kvalitou
Quality control engineer (inženýr kontroly kvality)
Osoba odpovědná za plánování a řízení aktivit souvisejících s vývojem, aplikací a kontrolou firemních standardů kvality
Quality inspector (inspektor kvality)
Udržování systému kvality, hodnocení funkčnosti kvality, koordinace vnitřních auditů kvality
Real estate manager (manažer realit)
Řízení týmu realitních makléřů, odpovědnost za chod oddělení, strategii, získávání a správu objektů, kontakt s klíčovými klienty, reportování
Receptionist (recepční)
První kontakt s klientem,organizování schůzek, zajištění telefonní ústředny, organizace pošty
Recruitment specialist (specialista náboru)
Osoba odpovědná za přípravu projektů náboru nových pracovníků, za výběr médií pro inzerci, prvotní výběr a doporučení personálních agentur, v některých společnostech i provádění prvního kola pohovorů s uchazeči
Relationship manager (manažer vztahu)
Styk s významnými klienty, systematická a samostatná obchodní akvizice nových klientů, spolupráce při přípravě, koordinaci a realizaci marketingových a reklamních akcí
Retail manager (manager prodeje maloobchodu)
Správa sortimentu, organizace opatření k podpoře prodeje, školení a motivačníprogramprodejců
Revenue manager (účetní tržeb)
Odpovědnost za část účetnictví společnosti, příjmy a tržby, přijaté faktury, řešení závazků, komunikace s klientem
Sales manager (manažer prodeje)
Koordinace, plánování a kontrola obchodních aktivit, odpovědnost za prodej, řízení prodejního týmu, kontakt s klíčovými klienty, sklad a administrativa
Sales representative(obchodní zástupce)
Aktivní získávání nových zákazníků a zakázek s důrazem na určitou oblast, péče o stávající zákazníky, v některých případech přímý prodej zboží
Sap team leader (vedoucí týmu sap)
Řízení a rozvoj projektů souvisejících s implementací systému SAP, vedení týmu konzultantů
Secretary (sekretářka)
Vyřizování korespondence, administrativní práce, time management, podpora vedoucího pracovníka
Security manager (manažer pro bezpečnost)
Řízení týmu bezpečnostních techniků, bezpečnostní služby, zajištění procesů snižujících rizika
Service manager (servisní manažer)
Osoba odpovědná za chod servisního oddělení nebo celéhoservisu, řízení týmu techniků, zajištění služeb zákazníkům
Shop sales representative (obchodník, prodavač)
Osobně prodává výrobky nebo zboží zákazníkům v obchodě nebo předváděcím centru, předává technické a jiné parametry výrobků a zboží
Site manager (manažer stanovišť)
Odpovědnost za řízení a kontrolu akvizice a přípravu stanovišť, koordinace a řízení prací, spolupráce se subdodavateli, zpracovávání dokumentace, přejímání a předávání stanovišť zákazníkům
Sortiment manager (manažer sortimentu)
Realizace strategie nákupu zboží pro obchod (hypermarket), jednání s dodavateli, sestavování skladby sortimentu, stanovení cenových, dodacích a platebních podmínek, sledování vývoje trhu, spolupráce s marketingovým oddělením, koordinace prodeje
Start up manager (manažer pro začátek podnikání)
Odpovědnost za vybudování funkční pobočky společnosti, zorganizování všech potřebných činností a jejich řízení, příprava marketingových a obchodních aktivit
Store manager (manažer obchodního domu)
Odpovědnost za komplexní řízení obchodu (supermarketu), komerční, personální stránka fungování obchodu, odpovědnost za ekonomické výsledky
Supply administrator (administrátor zásobování)
Plánování zásobování dle plánu produkce, odpovědnost za efektivní zásobovací politiku, skladování zásob, kontakt s dodavateli
Systém administrator (správce systému)
Správa podnikového informačního systému, podpora uživatelům
Tax adviser (daňový poradce)
Odpovědnost za daňové otázky společnosti, styk s finančním úřadem a auditory
Technician(technik)
Odpovědnost za vývoj, testování, zhodnocování, vytváření a aplikaci technických standardů týkajících se polotovarů, výrobků a materiálů.
Temporary worker (pracovník na dobu určitou)
Práce na svěřeném úkolu nebo projektu, časově limitovaná práce s termínem ukončení
Territory sales manager (oblastní obchodní manažer)
Osoba odpovědná za rozvoj a péči o obchodní strategii v rámci určité oblasti, týká se jednoho nebo i více produktů, naplňování dlouhodobých obchodních zájmů společnosti
Training manager (manažer pro vzdělávání a školení)
Realizace vzdělávacích aktivit, výběr vzdělávacích společností, mapování vzdělávacích potřeb společnosti
Translator(tlumočník, překladatel)
Odpovědnost za překlady, tlumočení
Treasury manager 
Odpovědnost za mezibankovní obchody, převody měn
Wage accountant(mzdový účetní)
Odpovědnost za zpracování mzdového účetnictví, odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance i firmu, evidence zaměstnanců, náhrady dovolených a nemocí
Web administrator(web master)
Správce stránek www, správa a tvorba www stránek, správa serveru, kontakt s poskytovateli služeb sítě

 

Práce

Odběrná místa

122 míst v ČR
14 na Slovensku